Poskytovanie informácií v zmysle zákona 211/2000Z.z.

Miesto, čas a spôsob, akým je možno získavať informácie

Z podanej žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená a musí ďalej obsahovať:
  • Meno a priezvisko (názov alebo obchodné meno) žiadateľa
  • Adresu pobytu alebo sídla žiadateľa
  • Ktorých informácií sa žiadosť týka
  • Spôsob sprístupnenia, ktorý žiadateľ navrhuje
  • Súhlas so spracúvaním osobných údajov žiadateľa na účel spracovania Žiadosti

Žiadosti o sprístupnenie informácií sú zodpovednými subjektami spoločnosti vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti na MH Manažment, a.s.

 

Žiadosť je možné podať:


písomne – poštou na adresu:
MH Manažment, a.s.
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

osobne: Osobne je možné podať žiadosť v podateľni MH Manažment, a.s., na Trnavskej ceste 100 v Bratislave v pracovných dňoch podľa úradných hodín.

Ústne: telefonicky na číslo: 02/322 82 780

Faxom: na číslo: 02/322 82 799

Elektronickou poštou: na adresu: mhmanazment@mhmanazment.sk

Vzor žiadosti na stiahnutie docx. pdf.