Právne služby - v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019

1. Konzultácia č. 7/2019:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: FOND SOCIÁLNEJ PODPORY o.z. proti žalovanému: MH Manažment, a. s. o zaplatenie 3 096 739,71 EUR s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 22Cb/18/2019

2. Konzultácia č. 8/2019:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: PRAESIDIUM CONSULTING & INVESTMENT LTD proti žalovanému v prvom rade: MH Manažment, a. s., a žalovanému v druhom rade: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., o zaplatenie sumy 3.101.175,10 Eur s príslušenstvom, vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 57Cb/42/1999

3. Konzultácia č. 9/2019:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: MYKA spol. s r.o proti žalovanému: MH Manažment, a. s., o zaplatenie EUR 6.590.831,-  EUR s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 24Cb/216/2010

4. Konzultácia č. 10/2019:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: Ing. Michal Kič, zastúpený advokátskou kanceláriou HAVLÁT&PARTNERS proti žalovanému: MH Manažment, a. s. o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 19C/11/2019